Ibermicar

  • Descripció:
    Segon redisseny del portal Ibermicar.es aquest inclou un cercador de màquines, per categories. Una de les premises era que el client pogués mantenir el web, actualitzar maquinaria i continguts. Generat amb CMS Joomla i amb la integració de components que faciliten la gestió i manteniment de productes hem aconsseguit l'objectiu.
  • Creat: Thursday, 24 July 2014

Copyright© 2014 - 2022 Imagium Comunicació  |  Designed by Imagium Imagium

Facebook   Facebook   Google Plus   Linkedin   Pinterest   RSS